• Informácie k zápisu pre prvákov

     • Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024

       

      Vážení rodičia,

      ďakujeme za Váš záujem  prihlásiť  Vaše dieťa do našej školy. 

       

      Zápis detí  do  1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  

      od 01. 04. 2023  do 30. 04. 2023 v čase od 7.00 h. do 14.00 h.

      (Ak Vám tento čas nevyhovuje, len sa nám ozvite za účelom dohodnutia iného vhodného termínu.)

       

      Na zápis je potrebné doniesť:

      • občiansky preukaz,
      • rodný list dieťaťa,
      • ak je dieťa zverené súdom do výchovy len jedného z rodičov, je potrebné aj rozhodnutie súdu.

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 01.09.2016 do 31.08.2017, aj deti, ktoré mali v školskom roku 2022/2023  odklad školskej dochádzky.

       

      Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2023/2024  do 1. ročníka na našej ZŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej  prihlášky (https://svmichal.edupage.org/register/), ktorú máte možnosť vypísať  v pohodlí domova. V deň zápisu Vám po kontrole údajov predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis. Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku z domu, vyplní ju priamo na zápise. 

      Vyplnením  elektronickej prihlášky, nám zjednodušíte administráciu, ktorá je potrebná pri zápise. Vaša osobná účasť na zápise je potrebná pre overenie dokladov, poskytnutie ďalších informácií a zabezpečenie celej administratívy.

       

      O prijatí  dieťaťa   na   základné   vzdelávanie   rozhodne   riaditeľka  školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok a informácií nás neváhajte kontaktovať.

       

     • Prečo práve naša škola?

      • kvalifikovaný a obetavý personál
      • anglický jazyk od 1.ročníka
      • nemecký a ruský jazyk
      • Školský klub detí od 06.30 do 16.20 h.
      • nový vzdelávací predmet „Viem, čo zjem“ zameraný na zdravý životný štýl
      • bohatá krúžková činnosť (Hejného matematika, stolný tenis, práca s časopisom, cestovateľský krúžok)
      • pekne upravené triedy s interaktívnou tabuľou a didaktickou technikou
      • plne vybavené učebne informatiky
      • zrevitalizované átrium na výuku a relaxáciu žiakov
      • školská jedáleň s chutnou stravou
      • čipový systém v školskej jedálni
      • rozvíjanie talentu žiakov v  kultúrnej a športovej oblasti
      • školský informačný systém
      • európske a domáce projekty
      • športové a vedomostné súťaže a olympiády
      • škola v prírode, školské výlety, lyžiarsky výcvik, množstvo exkurzií
      • karnevalDeň zdravej výživy
      • tvorivé dielne v ŠKD
      • Noc čítania Biblie
      • kultúrne podujatia, výchovné koncerty, výstavy
      • školský časopis
      • besedy, protidrogová prevencia, prevencia kriminality, environmentálne aktivity
      • a mnoho ďalších aktivít…