•  

     Zameranie

      

     • Základná zásada výchovno-vzdelávacieho procesu
      - cez kresťanskú výchovu ku kvalitnému vzdelávaniu.
     • Poslanie
      - odovzdávanie viery a rast žiakov vo viere
     • Výuka cudzích jazykov
      I.stupeň   - od šk. roku 2008 / 2009 výuka anglického jazyka od 1. ročníka
      II.stupeň   - od šk. roku 2008 / 2009 výuka anglického jazyka a druhého cudzieho jazyka
                     (nemecký alebo ruský - podľa výberu) od 6. ročníka
     • Výuka informatiky
      - od šk. roku 2008 / 2009 výuka informatickej výchovy od 1. ročníka a informatiky od 5. ročníka
      - učia sa základom informatickej vedy s tým, že získavajú vedomosti a zručnosti z teórie a praktických cvičení
     • Osvojenie základov práce s počítačom a využívania internetu
          - v rámci záujmového vzdelávania na hodinách počítačovo-internetového krúžku
     • Špecifiká kresťanskej výchovy na škole
          - predstava "dobrého človeka" vychádzajúca z evanjelia
          - životné ciele podriadené večnému životu s Bohom
          - čnostný život
          - vytvorenie spoločenstva preniknutého vzájomnou úctou, ohľaduplnosťou a láskou
          - živá modlitba a praktický sviatostný život
          - výchova žiakov k ľudskosti a viere
          - láskavá a pevná disciplína
     • Zákonitosti katolíckej školy, ktoré pozitívne vplývajú na žiakov
          - náboženská výchova
          - účasť na bohoslužbách, slávnostiach s náboženským zameraním, nácvik duchovných
             programov a slávnostných akadémií
          - prítomnosť školskej kaplnky a krížov v triedach
          - stretnutia s duchovnými osobami